بایگانی برچسب برای: درمان_واریس

واریس

ممکن است که رگهای بزرگ واریسی درمان شوند و هم چنین در آینده بتوان از این رگها دوباره در قلب بیمار استفاده شوند . راز درمان اسکلروتراپی و مزیت این روش بر درمانهای پیشین دقیقا همین هوشمندی در درمان نوین است