افتادگی و شل شدگی سینه ها

بارداری های متعدد و بزرگ شدن شکم، پوست دچار بروز و ظهور یکسری خطوط صورتی رنگ شده که بتدریج به رنگ سفید گرایش پیدا می‌کند و با گذر زمان زیر این خطوط خالی شده و در ظاهر فرورفتگی پیدا می‌کند. پلاسمافیبروبلاست راه حل درمان این مشکل است

عوارض بارداری بر روی پوست

بارداری های متعدد و بزرگ شدن شکم، پوست دچار بروز و ظهور یکسری خطوط صورتی رنگ شده که بتدریج به رنگ سفید گرایش پیدا می‌کند و با گذر زمان زیر این خطوط خالی شده و در ظاهر فرورفتگی پیدا می‌کند. پلاسمافیبروبلاست راه حل درمان این مشکل است