خوانندگان گرامی اینجانب از زمانیکه تکنیک کرایولیپولیز وارد ایران شده تا امروز بعلت پستی .بلندیهای زیادی که دیده ام واز نزدیک مشاهده کرده ام تصمیم گرفتم تا این داستانهای تلخ وشیرین را به نوشته تحریر درآورم تا بتوانم تا آنجایی که در توان دارم شرح ماجرا را بطورمفصل به اطلاع شما عزیزان برسانم تا از این به بعد جلوی تبلیغات کاذب برخی شرکتها که فقط به منافع خودشان در زمینه فروش دستگاههای کرایولیپولیزوکسب سود بیشتر می اندیشند گرفته شود چون همانطور که تمامی پزشکان مطلع هستند شعارهای تبلیغاتی شرکتهای فروشنده دستگاه کرایولیپولیز تماما گول زننده و فریبکاری میباشد وصرفا به میاحثی می پردازند که باعث تحریک وتهییج همکاران بنده به خرید دستگاه کرایولیپولیز منجر می شود وپزشکان با رویاپردازی در ذهنشان جهت کسب سریع منافع مادی اقدام به خرید دستگاه فوق میکنند ولی دریغ از یک درصد احقاق واقعیت وپس از خرید دستگاه فوق تازه متوجه میشوند که دستگاه کرایولیپولیزشان اصلا کارایی نداشته وبا تعداد بیشماری از مراجعین ناراضی روبرو میشوند که چرا ما لاغرنشده ایم واکثر پزشکان در یک عمل انجام شده قرار میگیرند چون اکثر پزشکان گرامی با زحمت فراوان سعی در تامین پول دستگاه کرده واز طرق مختلف وبانکهای متعدد سعی در اخذ وامهای سنگین میکنند به امید اینکه بتوانند طرف مدتی کمتر از یکماه هم پول دستگاه را درآورند وهم سود کلانی بکنند ولی دریغ از اندکی پول که بتوانند چکهایی که بابت خرید دستگاه به شرکتهای فروشنده داده اند را پاس نمایند وتازه متوجه شده اند که آن رویاپردازی که شرکتها برایشان تداعی کرده اند چیزی جز نمایش در باغ سبزی بیشتر نبوده است وتازه پس از اینکه فهمیده اند که چه کلاه بزرگی را سرشان گذاشته اند تصمیم میگیرند که رفع مافات کنند که خودش قصه هزارویک شب است از انتخاب وکیل وهزینه های آن گرفته تا تعداد جلسات بسیار زیادی که در راهروهای دادگاههای ایران باید با صرف هزینه های زیادی از جمله صرف وقت گرانبهایشان را بگذارند تا بعداز چندین سال رفت و آمد حکمی مبنی بر فسخ معامله با شرکت فروشنده بگیرند وتازه باید منتظر شروع جلسات دادگاههای تجدید نظر هم بمانند که اکثر پزشکان بدلیل ضیغ وقتی که دارند عطایش را به لقایش می بخشند وبا توجه به این داستانهای غم انگیز اینجانب برآن شدم تا کتاب سرنوشت کرایولیپولیز را بنویسم تا تمامی پزشکان گرامی من بعد خام وعده های توخالی برخی شرکتهای شیاد نشوند

منتظر چاپ این واقعیتها باشید

دکتر کورش دهباشی