همانطورکه میدانیم برای انجام یک کرایوموفق باید در اولین مرحله کار بتوانیم یک پروب مناسب برای منطقه ای که میخواهیم کرایوانجام دهیم پیدا کنیم چون بافتی که قرار است فریز شود باید باپروب کاملا درگیر شود تاتاثیرکاملی داشته باشد چون در غیر اینصورت کرایوتاثیر خوبی نخواهد داشت پس با توجه به این نکته مهم باید گفت که متاسفانه در ایران پروبهای مخصوص باسن وران وارد نشده است وتاکنون تمامی پزشکان محترم که به کرایومشغول هستند بدون در نظر گرفتن این نکته مهم تمام کسانی را که برای لاغری باسن و رانها مراجعه نموده اند را پذیرش کرده ودر آخر کار با نارضایتی مشتریانشان به شکل جدی روبرو شده اند ولی اگر به این نکته مهم توجه میکردند هم مشکل فوق را نداشتند وهم بیماران و مراجعین محترم را نسبت به کرایو بدبین نمیکردند چون وقتی یک پروب پهلوکه فقط توانایی لاغری پهلوها را دارد بر روی رانها و باسن میگذارند خوب قطعا نمیتوانند انتظار داشته باشند تا باسن را لاغر کند پس در انتها لازم میبینم که باز اکیدا به همه مراجعین وپزشکان محترم سفارش کنم که برای لاغری باسنها و رانها تا زمانیکه پروبهای مخصوص این نواحی را دریافت نکرده اند به هیچ عنوان اقدام به انجام و پذیرش اینگونه کیسها اقدام ننمایند با سپاس فراوان دکتر دهباشی