پس از کرایولیپولیزدرمنطقه انجام شده علایمی که ایجاد میگردد به دوقسمت تقسیم میشود

۱)علائم اولیه

۲)علایم ثانویه

۱)علایم اولیه یاابتدایی به علائمی اطلاق میگردد که طی مراحل انجام کرایولیپولیز میتواند در بیماران بروز نماید این علایم شامل

۱-۱)دردموضعی ۱-۲)اریتم یا قرمزی پوست محل کرایوشده ۱-۳)ایجاد تاولهای ریز محدود ویا متعدد ۱-۴)فریزشدگی یا یخ زدگی پوست محل کرایولیپولیزشده ۱-۵)بی حسی موقتی

۲)علایم ثانویه به آندسته از علائمی اطلاق میگردد که معمولا از چندساعت بعداز کرایولیپولیز شروع گشته ومیتواند بندرت تا چندین ماه هم ادامه داشته باشد ولی درصورتیکه کرایولیپولیز بصورت اصولی انجام پذیرفته باشد بعداز حداکثر یکماه به اتمام میرسداین علایم شامل

۱-۲)کبودی شدید موضع کرایولیپولیز شده ۲-۲)گزگزمحل کرایولیپولیزشده ۲-۳)احساس خارش مزمن ۲-۴)بی حسی طولانی مدت درموضع کرایو شده ۲-۵)ایجاد تاولهای بزرگ وآب دار در اثر سوختگی ناشی از فریز شدگی

توضیحات تکمیلی=قابل توجه خوانندگان گرامی باید توجه داشته باشید که در علایم اولیه به غیراز مورد۴که فریز شدگی میباشد ودرضمن تا اندازه ای دردسرساز میباشدسایر موارد کاملاطبیعی بوده ونیز قابل انتظار میباشد اما اصلا ایجاد فریز شدگی پوست نباید ایجاد شود ودرصورتی که بوجود بیاید اولین وبزرگترین علتش تقلبی بودن پدهای آنتی فریز استفاده شده میباشد

واما درمورد علایم ثانویه چهار علایم اول کاملا قابل انتظار است وحتی اگر این علایم بوجود نیایند باید نگران شویم چون کرایولیپولیز بخوبی انجام نشده است  پس نتیجه میگیریم که چهار علایم اولی باید بوجود بیاید بعداز کرایوکه ما به مثبت بودن نتیجه کرایو امیدوار باشیم ولی در مورد علامت پنجم که امیدوارم هیچ پزشکی وصدالبته هیچ بیماری آنرا تجربه نکندواگر این اتفاق ناگوار را ببینیم تنها علتش فقط وفقط یک علت میتواند باشد وآن چیزی نیست بجز بکار بردن پدهای آنتی فریز تقلبی که هم روزگار بیمار را تباه میکند وهم پزشک را چون اگر این اتفاق ناگوار روی دهد تا چندین ماه بدن بیمار دچار زخمهای بسیار بسیار بدی میشود که درمانش نیز بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود