آیاپس ازانجام کرایوبیماربایدعلایمی درمنطقه کرایوشده داشته باشد یا خیر؟

اگربیماران محترم دقت کرده باشند در تمام سایتها وتبلیغات به کرار ذکرشده که کرایولیپولیزهیچگونه دردی بعدازانجام کار ندارد وبیمارهیچگونه علائمی نباید داشته باشد اما نکته اشتباه دقیقا همین جاست چون بعدازکرایولیپولیزاگرهیچ دردی نداشته باشید به جرات خدمتتان عرض میکنم که کرایولیپولیزشما هیچگونه تاثیری برایتان نداشته است چون اگرکرایولیپولیز اثرخوب وکاملی داشته است پس بیمار ظرف ۴۸ساعت بایددر ناحیه فوق احساس درد نسبتا شدیدی داشته باشد که این درد بیانگر این نکته مثبت است که سلولهای چربی موضع دراثرسرمای دستگاه دچار مرگ سلولی شده واین مرگ سلولی باید سیستم ایمنی بدن فرد را تحریک کرده تا التهاب شدیدی را ببینیم ودر حقیقت حضورموثر سیستم ایمنی فرددرموضع فریزشده است که برای بیمار دردهای نسبتاشدیدی را ایجادمیکند که ۱۰۰البته این درد نباید باهیچ دارویی کاسته ویا مداواشود چون درصورتیکه فرد دارویی تحت این عنوان مصرف کند در حقیقت تاثیر کرایولیپولیزرا بشدت کم خواهد کرد وپس از گذشت روزهای متوالی بیمار وپزشک با عدم تغییر بافت فریز شده مواجه خواهند شد پس درنتیجه اولا پس از کرایولیپولیزحتما باید بیمار از۴۸ساعت بعد درد را تجربه کند ثانیاهرچه این درد زمان طولانیتری راطی کند نشان دهنده تاثیر بهتر کرایولیپولیز خواهد بود سوما اینکه اگر دردی بوجود نیاید باید نگران بشویم ودنبال علتش بگردیم

سوال “چرا در برخی موارد بیماران درد را تجربه نمیکنند؟

جواب :

۱)اولین علتش این است که کرایولیپولیز  خوب واصولی انجام نشده است تا بتواند سلولهای چربی ساز را از بین ببرد

توضیح)یک کرایولیپولیزاصولی چه مشخصاتی دارد دراین رابطه در مبحث کرایولیپولیز کاملا توضیحات جامع وکاملی داده شده است بخصوص اینکه زمان کارگذاشتن پروبها روی بدن بیمار از ۸۰دقیقه به هیچ عنوان کمتر نباید باشد چون در هر پروبی که روی بدن بیمار گذاشته میشود فقط ۱۰ دقیقه زمان مصرف میکند تا دمای پروب به منفی۱۰برسد وحداقل هم باید۷۰دقیقه این دمای منفی۱۰ ادامه داشته باشد تا بتواند بافت چربی بیمار را فریز نماید

۲)دومین علتی که باعث میشود درد پس از کرایولیپولیز را بیمار احساس نکند ضعف ونقص شدید سیستم ایمنی فرد میباشد که البته اگر پزشک محترم در جلسه مشاوره قبل از پذیرش بیمار به شرح حال بیمار دقت نماید میتواند به موارد نقص سیستم ایمنی فرد پی برده وبرای بیمار کرایولیپولیز را انجام ندهد چون در این مواردی که نقص سیستم ایمنی وجود دارد انجام کرایولیپولیز بی اثر خواهد بود.