روزانه ۵ نفر سوختگی بعلت انجام کرایولیپولیز

متاسفانه اخباری را شاهد هستیم مبنی بر سوختگی پوست بیمار بر اثر استفاده از پدهای نامناسب چینی در کرایولیپولیز.

نظر شما خواننده گرامی علتش چه میتواند باشد؟

  1. استفاده از پدهای آنتی فریز تقلبی چینی
  2.  استفاده از دستگاهای کرایولیپولیز شرکت  چینی که توسط شرکت ب ک وارد ایران شده است

متاسفانه دستگاه اولیه ای که شرکت ب ک وارد و عرضه نموده است تاکنون به کرار باعث سوختگی پوست بیماران شده است که این موضوع بارها به اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گزارش شده است ولی دریغ از یک توجه خشک و خالی به مسئولین شرکت.

مطالب بیشتر در خصوص کرایولیپولیز و  اصالت دستگاه های کرایولیپولیز  را در بخش کرایولیپولیز سایت مطالعه نمایید.