محل انجام حجامت کبدی در پشت تنه سمت راست ستون فقرات در ناحیه خلف کبد میباشد
در بیماریهای بافت کبد این حجامت مورد استفاده قرار میگیرد .بعنوان مثال در مواردی چون ابتلاء به انواع  هپاتیت – کبد چرب – ناراحتی های سیستم صفراوی و….
همچنین در مواردی که غلبه صفرا داشته باشیم میتوانیم برای فعال سازی سلولهای کبدی و دفع صفرا از بدن از حجامت کبدی بهره ببریم .