جایگاه انجام حجامت پشت قلبی دقیقا در خلف قفسه سینه سمت چپ ستون فقرات پشتی قرار دارد .این نوع حجامت بیشتر در محدوده سنی بالای ۴۵ سال انجام میشود ودر هردو جنس کاربرد دارد .مورد استفاده این حجامت در بیماران با تنگی عروق قلبی –التهاب پریکارد ومیوکارد میباشد.