محل حجامت پانکراس در پشت تنه سمت چپ در قسمت پایین قرار دارد .
پانکراس یکی از غدد مهم بدن انسان است که از دوقسمت درون ریز و برون ریز تشکیل شده است قسمت درون ریز پانکراس مسئول ترشح هورمونهایی چون انسولین میباشد کار این هورمون تنظیم قند خون از طریق کاهش دادن میزان قند میباشد انسولین در سطح سلولی باعث ورود مولکولهای گلوکز بدرون سیتوپلاسم سلولی میشود در نتیجه بدنبال خارج شدن قند از خون و ورود آنها بدرون سلولها میزان قند در گردش خون بدن انسان کاهش پیدا میکند در موارد بیماری این غده نمیتواند بدرستی وظایف خود را انجام دهد در نتیجه در اثر کاهش ترشح انسولین میزان قند خون بالا میرود ومنجربه دیابت میگردد .در طب سنتی برای درمان این بیماری از روشهای مختلفی استفاده میشود که یکی از این روشها انجام حجامت پانکراس است .البته باید اشاره کنم که در درمان  دیابت علاوه بر حجامت پانکراس حجامت آلرژی هم انجام میشود .