در این نوع از حجامت نواحی خلف کتفها توامان با دولیوان حجامت میشوند اما اینکه چرا دولیوان همزمان گذاشته میشوند به نظر بنده خیلی توجیه طبی ندارد واصولا چه نیازی است که بخواهند این نوع از حجامت را انجام دهند اگر نظر حکیم این باشد که حجامت از دوناحیه انجام شود که تک تک انجام  بشود نتایج بهتری را نیز در بر خواهد داشت بنابراین من هیچگاه این حجامت را به هیچ  بیماری تجویز نکرده و نخواهم کرد .