محل انجام حجامت احتقان =انگشتان کوچک هر دودست را روی لبه فوقانی استخوان لگن گذاشته وشصت دودست را بسمت بالا و داخل روی ستون فقرات پشتی میکشیم در ناحیه ای که شصت ها قرار میگیرند محل گذاشتن لیوان حجامت احتقان میباشد .
تمامی مراحل یک حجامت عام را انجام میدهیم  .مورد مصرف حجامت احتقان در بیماریهایی چون آکنه های مقاوم به درمان میباشد هم چنین در موارد آکنه هایی که در سطوح پشت تنه ایجاد میشوند نیز کاربرد دارد .از موارد دیگر استفاده از حجامت احتقان در التهاباتی است که در مجاورت پرده دیافراگم واقع میشوند .