زگیلها عمدتا با منشاء عفونتهای ویروسی در بدن ایجاد میشوند جایگاه این زگیلها پوست انسان میباشد عامل زگیل ویروس HPVمیباشد این نوع ویروسها دارای چیزی حدود یکصد سروتیپ هستند که برخی از آنها عامل بروز زگیل در سطح پوست اندامها و بدن میباشند و برخی نیز عامل بروز زگیل در سطوح اندامهای تناسلی میباشند که متاسفانه بعد از آلوده شدن بدن میتوانند باعث انتقال عفونت ویروسی به سایرین گردند دارا بودن و ناقل بودن ویروس عامل زگیل حتما دارای نشانه های بالینی نمیباشند پس یک فرد آلوده وناقل میتواند در زمان ایجاد آلودگی کاملا پوستی عاری از علامت زگیل باشد پس نکته حائز اهمیت این است که افرادی که علائم بالینی را ندارند میتوانند خیلی خطرناکتر ظاهر شوند چون در صورت برخورد با افراد دارای زگیل میتوانیم نکات ایمنی را رعایت نماییم ولی در افرادی که زگیل ندارند ما مطلع نخواهیم شد پس در تمام امور اجتماعی وتماسهای فردی باید و ضروری است که مراقب اینگونه ویروسها باشیم معمولا ابتلاء به این نوع ویروسها در حال حاضر درمانی ندارد ودر تمام اقداماتی که توسط پزشکان انجام میگیرد بیشتر بصورت علامت درمانی میباشد یعنی پزشکان در مورد بیماران زگیلی اقدام به برداشتن زگیل میکنند ولی از آنجایی که عامل ایجادی زگیل ویروس میباشد وبدنبال جراحی زگیلها متاسفانه عامل آنها در بدن باقی خواهد ماند پس بهتر است که  مبتلا نشویم که قدم اول رعایت نکات بهداشت فردی در برخوردهای اجتماعی بوده و همچنین باید سعی کنیم که سیستم ایمنی خود را همیشه فعال وقدرتمند نگه داریم  تا ضریب احتمال ابتلا را کاهش دهیم  که در این مورد بهترین و ساده ترین روش اهتمام به انجام حجامت آلرژی میباشد در تجربیات فراوانی که من تا کنون در درمان اینگونه بیماران داشته ام انجام حجامت آلرژی بصورت سریالی میباشد چون بعد از جلسه سوم و بعضا چهارمین جلسه اکثر زگیلها خودبخود از سطح پوست جدا شده واز بین میروند واین روش تا کنون توانسته تعداد بسیار زیادی از بیماران مبتلا را نجات دهد .