همانطور که در شرح مفصل ومعرفی ابتدایی پدهای بی تی زلتیک آمده است در تهیه موادآنتی فریز از فرمولی استفاده شده است که بتواند در زمانهای طولانی قدرت محافظت از پوست بیماران را در جلوگیری از فریزشدگی داشته باشد لذا پس از آنالیز دقیق مایع پدهای چینی وکره ای موجود در بازار ایران به این نتیجه رسیدم که در تهیه این پدهای خارجی از نوعی اسانس استفاده شده که باعث ایجاد یک رایحه خوش بشود اما تولیدکنندگان خارجی برای رسیدن به بوی خوش کیفیت را فدای ایجاد رایحه معطر کرده اند چرا که پس از بررسیهای دقیق به این نکته مهم علمی وعملی رسیدم که در اثر استفاده از اسانس مایع آنتی فریز دستخوش تغییرات ناخواسته ای میشود که این تغییرات باعث ۱)تغلیظ شدید مایع شده که در نتیجه افزایش رسوب پذیری را بالا می برد ۲)کاهش سرعت انتقال سرما را ایجاد میکند که در نتیجه باعث کندشدن پروسه انتقال سرما وافت دمای بافت چربی به منفی ۱۰خواهدشد -ودر نهایت برای تولید بوی معطر کیفیت را فداکرده اند وباعث کاهش اثرات کرایولیپولیز در بیماران می شود اما من در ایران با اختراع این پدهای آنتی فریز بی تی زلتیک جلوی این نقیصه را گرفتم ومواد لازم را بدون عطر وبوی خوش ایجاد کرده ام لذا تعدادی از همکاران کم تجربه به بنده در ابتدای مصرف اعتراض می کردند که ترتیبی اتخاذ نمایم که این بوی تند را از بین ببرم ولی پس از استماع توضیحات علمی بنده مجاب شدند که داشتن بوی مخصوص مواد اصلی واخذ نتایج عالی خیلی بهتر از داشتن بوی خوش مصنوعی است که در نهایت نتوانند نتیجه خوبی را اخذ نمایند

با آرزوی موفقیت روزافزون برای تمام همکاران گرامیم

دکتر کورش دهباشی