همانطورکه در متون کتب مختلف پزشکی به تفصیل آمده است هورمونهای جنسی در بدن انسانها باعث بوجود آمدن خواص متفاوت ورفتارهای مختلفی میشود از جمله این خواص ایجاد وتجمع بافت چربی در نقاط مختلفی در اندامهای بانوان میشود که این تجمع چربیها بواسطه هورمونهای زنانه میباشد وبیشترین مکانهای تجمع در بدن بانوان شامل باسن ران بازوها شکم وپهلوها وپشت خط سوتین میباشد باید توجه داشته باشیم که این چربیها بواسطه وجود این هورمونها از استحکام بیشتری برخوردار میشوند ودفع این چربیها در مقایسه با افرادی که فاقد این هورمونها هستند کار بسیار مشکلی خواهد بود یعنی به گفته دیگر در بانوانی که بدنشان بدلائلی اینگونه هورمونهای زنانه را کمتر ترشح میکنند کمتر هم اینگونه چربیها را در بدنشان متمرکز میکنند ودر بررسیهایی که در مورد آقایان انجام شده است بعلت نداشتن اینگونه هورمونها یا این نمونه چربیها را نداشته اند ویا در صورتیکه هم داشته باشند نسبت به بانوان از مقاومت کمتری برخوردار خواهند بود پس در نتیجه تفاوت عمده ای که بین جنس خانمها و آقایان به چشم میخورد این است که در رابطه با کرایولیپولیز به تجربه ثابت شده است که انجام کرایولیپولیز در آقایان نتایج بسیار قابل قبول تری بدست آمده است وبرعکس در بانوان بعلت همان هورمونهایی که دارند مقاومت بافتهای چربی در برابر کرایولیپولیز بیشتر به چشم میخورد وبطور مثال اگر در یک خانم و آقا با اوزان مساوی وضخامت چربی مساوی کرایولیپولیز با روشهای یکسان انجام گردد آقایان رضایت بیشتری خواهند داشت باسپاس فراوان