یکی از شرکتهای وارد کننده تجهیزات پزشکی در تهران چندی پیش به من خبر دادند که قرار است دستگاه کرایولیپولیز ساخت کشور اسپانیا را وارد ایران کنند وخیلی از فوائد این سیستم کرایولیپولیز تعریف وتمجید میکردند ازجمله اینکه این سیستم کرایولیپولیز جدید اصلا نیازی به استفاده از پدهای آنتی فریز ندارد وخوب این نکته بسیار قابل توجه بود وپس از مدتی که از تبلیغات این دستگاه کرایولیپولیز گذشت دست آخر این دستگاه وارد شد ومن برای دیدن این دستگاه به آن شرکت مراجعه کردم وپس از توضیحات اولیه وحضوری من به عملکرد دستگاه شک کردم وهمان جا عنوان کردم که این دستگاه اصلا قابلیت ایجاد لاغری را ندارد ولی مدیر شرکت خیلی مصرانه تاکید بر موثر بودن دستگاه داشت وقرار شد که برای سه نفر از همکارانم این عمل انجام شود ولی همانطور که گفته بودم هیچکدام از آن افراد حتی در حد یک میلیمتر هم تغییر سایز پیدا نکردند واین آزمایش را خودشان نیز روی چندین نفر دیگر هم انجام دادند وتمام نتایج بدست آمده مشابه یکدیگیر بود ودریغ از کاهش یک میلیمتری در سایز و ضخامت چربی .ولی علت بی تاثیر بودن اینگونه دستگاهها چه میتواند باشد که در ذیل به تفصیل توضیح میدهم

همانطور که در آزمایشگاه ثابت شده است سلولهای مولد چربی در دمای مثبت ۳دچار حادثه کریستالیزاسیون میشوند وساخت اینگونه دستگاهها هم بر اساس این اصل علمی پایه گذاری شده است اما چرا در عمل این نمونه دستگاهها نمیتوانند لاغری را ایجاد کنند چون اولا تمام توان اینگونه دستگاه ها فقط وفقط تا دمای مثبت ۱درجه میباشد اما هنگامیکه این دما از طریق پروبها وارد بافت چربی زیر پوست میشود چه اتفاقی می افتد که توانایی لاغری را ندارد چون در زیر پوست بدن یک شبکه بسیار گسترده عروق خونی وجود دارد که با گردش مستمر خون ۳۷درجه سانتی گراداجازه نخواهد داد که دمای مثبت ۱پروبها بتوانند از این لایه شبکه عروق خونی بگذرند ودمایش در همان حد مثبت ۱باقی بماند پس در عمل هرچقدر هم که زمان کارکرد دستگاه را بالاتر ببریم باز نمیتواند دمای سلولهای چربی را به مثبت ۱ کاهش دهد ودر حقیقت هیچ اتفاق خاصی برای سلولهای چربی رخ نخواهد داد وبنابراین عمل کرایولیپولیز ایجاد نمیشود در حالیکه در دستگاههای زلتیک این دمای دستگاهها کاملا قابلیت تنظیمات مناسب را دارد تا پزشکان بتوانند با توجه به میزان ضخامت بافت چربی بیماران گستره کاهش دما را تا حداقل منفی۱۵درجه تنظیم نمایند که با توجه به این دمای بشدت منفی میتوانیم امیدوار باشیم تا با دمای۳۷ درجه زیر پوست بیمار مقابله کرده ودر نهایت بتوانیم دمای مثبت ۱را برای لیپولیز بافت چربی محیا کنیم ودر نتیجه با توجه به این شرح ماوقعی که توضیح دادم به هیچ عنوان نمیتوانیم از این دستگاههای کرایولیپولیز نتیجه لاغری را مشاهده نماییم والبته خود این شرکتی که عرض کردم پس از حدود یکسال متوجه شدند که چرا من روز اول به ایشان تاکید کردم که این دستگاه قابلیت انجام لاغری را ندارد

وعلت اینکه این نمونه دستگاههای کرایولیپولیز نیازی به استفاده از پدهای آنتی فریز را ندارد دقیقا به خاطر این مطلب است که حداقل دمای ایجاد شده توسط پروبها فقط مثبت ۱میباشد بنابراین در دمای بالای صفر هیچ خطری پوست بدن را تحدید نمیکند وریسک فریز شدن پوست صفر میباشد پس نیازی هم به استفاده از پدهای آنتی فریز نیست

سربلند باشید وسلامت

دکتر کورش دهباشی