۱)حجامت خشک            ۲)حجامت تر

تعریف حجامت خشک =

به حجامتهایی که در طی انجام آن از بیمار خونی گرفته نمیشود و البته پوست بیماران را هم تیغ نمیزنند اصطلاحا حجامت خشک نامیده میشود

تعریف حجامت تر =

به حجامتهایی که در طی روند اجرا شدن آنها پوست بیماران را تیغ میزنند و سپس خونگیری انجام می پذیرد را حجامت تر مینامند
که جا دارد در این جا از یک حجامت نام ببرم که نه سرد است و نه گرم به همین علت در دسته بندی سرد و گرم از آن نامی نبردم و آن حجامت بنام حجامت پشت گوش میباشد چون برای انجام حجامت پشت گوش که عمدتا نیز برای نوزادان انجام میشود اصلا نیازی به ساکشن ندارد بنابراین نه در دسته بندی حجامتهای سرد قرار میگیرد و نه در دسته بندی حجامتهای گرم .